Regulamin

W CELU ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z OFERTY KLUBU STREFA RUCHU PODJĘTO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 

- zwiększono moc działającej wentylacji


- wprowadzono regularne ozonowanie pomieszczeń Klubu


- zainstalowano urządzenia z płynem przeciwwirusowym


- zmieniono środki odkażające na przeciwwirusowe


- zwiększono częstotliwość sprzątania i odkażania powierzchni wspólnych, dezynfekowane są klamki, poręcze, przyciski oświetlenia, łaźnie i szatnie


- do oferty Klubu wprowadzono możliwość zaopatrzenia się w maseczki i rękawiczki


- zrezygnowano ze stosowania opasek do kontroli dostępu wewnątrz Klub


- dostosowano regulamin Klubu do obowiązujących przepisów

 

Klub Strefa Ruchu zlokalizowany jest w Tarnowskich Górach przy ul. Fińskiej 22.


REGON: 361010823
NIP: 6452542323
KRS: 0000547243


WARUNKI KORZYSTANIA Z KLUBU


Przed pierwszym skorzystaniem z oferty Klubu należy zapoznać się z jego regulaminem, a przed użyciem sprzętu - z dostępnymi instrukcjami jego obsługi. W razie wątpliwości należy zgłosić się po pomoc do Instruktora sprawującego opiekę w danej strefie lub innego pracownika Klubu.

 

1. Członkiem Klubu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 • ma ukończone 18 lat 
 • osoby w wieku 15-17 lat po wyrażeniu pisemnej zgody prawnego opiekuna 
 • osoby do 14 roku życia mogą ćwiczyć tylko pod bezpośrednią opieką Trenera Personalnego. Opiekun prawny takiej osoby jest zobowiązany osobiście powierzyć dziecko Trenerowi i je odebrać po zakończeniu zajęć. Zaleca się, aby podczas treningu dziecka jego prawny opiekun przebywał na terenie Klubu 
 • ma opłacony karnet upoważniający do skorzystania z zajęć oferowanych przez Klub (szczegółowy cennik dostępny w Klubie)
 • wypełnił deklarację o braku przeciwwskazań do korzystania z oferty Klubu 
   

2. Wraz z przystąpieniem do Klubu, Klubowicz zobowiązany jest do wykupienia Pakietu Startowego, w skład którego wchodzi karta członkowska i kłódka


3. Klubowicz otrzymuje imienną kartę członkowską, którą może posługiwać się wyłącznie jej   Właściciel.   W   razie   wątpliwości   osoba   dysponująca   kartą   będzie   proszona   o potwierdzenie swej tożsamości dokumentem ze zdjęciem.
 

4. Za kartę członkowską pobierana jest opłata.


5. W zamian za utraconą kartę można otrzymać nową, po ponownym uiszczeniu opłaty.


6. Na podstawie karty następuje weryfikacja ważności wykupionego karnetu.


7. Klubowicz jest zobowiązany okazać w recepcji kartę członkowską każdorazowo przy wejściu oraz przy wyjściu z klubu. 


8. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub do użytku Klubowiczów są własnością Klubu.


9. Ćwiczących obowiązuje zmiana obuwia na sportowe, czyste i stabilne, które jest wykorzystywane TYLKO w pomieszczeniach zamkniętych (klapki, japonki, sandały - nie są obuwiem sportowym). Ćwiczący nie przestrzegający tego zalecenia nie będą wpuszczani na sale ćwiczeń mimo opłaconego wstępu.


10. Na teren siłowni, salki funkcjonalnej, salki cross i fitness, nie wnosi się toreb, ani plecaków sportowych. Prosimy o pozostawianie cennych przedmiotów w szafkach depozytowych.


11. Uczestnicy zajęć grupowych winni stawiać się na zajęcia punktualnie ponieważ pierwsze minuty przeznaczone są na rozgrzewkę. Spóźnienie dezorganizuje również pracę ćwiczących już Klubowiczów. W przypadku znacznego spóźnienia, prowadzący ma prawo odmówić wstępu takiej osobie na zajęcia.


12. Osoby biorące udział w zorganizowanych zajęciach sportowych proszone są o wyciszenie telefonów komórkowych a w razie konieczności rozmowy telefonicznej, o prowadzenie jej na zewnątrz Sali fitness.


13. Uczestnicy niektórych form zajęć mogą być narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.


14. W przypadku prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych lub też z innego powodu związanego z działaniem Klubu, zastrzega On sobie prawo do zamknięcia obiektu lub jego części, wcześniej informując o tym Klubowiczów.

 

15. Klubowicz zobowiązany jest opuścić Klub najpóźniej w godzinie jego zamknięcia a trening ukończyć 10 min. przed zamknięciem Klubu.


16. Klub Strefa Ruchu ma prawo dla celów reklamowych i promocyjnych utrwalać za pomocą dostępnych środków swój obiekt. Może przy tym dojść do niezamierzonego utrwalenia wizerunku Klubowicza. Ewentualne Jego wykorzystanie w promocyjnych lub reklamowych materiałach nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


SZATNIA


17. Szafki w szatniach należy na czas treningu zamknąć korzystając z własnej kłódki (w razie potrzeby - istnieje możliwość zakupu takowej w recepcji). 


18. Klubowicz sam wybiera szafkę spośród szafek niezajętych przez innych Klubowiczów.


19. Wszystkie rzeczy Klubowiczów powinny być schowane i zamknięte w szafkach


20. Rzeczy wartościowe można przechowywać w szafkach depozytowych


21. Po zakończeniu pobytu w Klubie Klubowicz ma obowiązek zostawić szafkę otwartą, tzn. niezamkniętą na kłódkę.


22. Po zamknięciu Klubu kłódki pozostawione na szafkach będą przecinane i usuwane.


23. Rzeczy znalezione w szafkach umieszczone zostaną w niezamkniętym pojemniku znajdującym się w strefie ogólnodostępnej. Klub nie odpowiada za te rzeczy.


24. Pod prysznicami zaleca się korzystanie z ochraniaczy na stopy np. klapek z podeszwą antypoślizgową, w celu zachowania higieny i bezpieczeństwa.


KARNETY


25. W ofercie Klubu dostępne są różnorodne karnety, dokładna oferta dostępna jest u obsługi recepcji klubu.


26. W   przypadku   karnetów   długoterminowych,   tj.   od   karnetów   3   miesięcznych, Klubowiczowi przysługuje prawo do jego zawieszenia na okres maksymalnie 30 dni w skali roku, przy czym jednorazowo karnet może zostać zawieszony na nie mniej niż 7 dni.


27. Przez zawieszenie rozumie się okres braku aktywności w korzystaniu z oferty Klubu, uprzednio zgłoszony w recepcji lub w formie pisemnej, lub elektronicznie na adres mailowy: recepcja@strefaruchu.com.pl


33. Prawo do zawieszenia karnetu uzyskuje Klubowicz, posiadający członkostwo od minimum 3 miesięcy (90 dni).


28. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych dni zawieszenia, zgodnie z cennikiem.


29. Klubowicze posiadający karnet roczny mogą go zawiesić na 30 dni ( jednorazowo lub czterokrotnie na okres minimum 7 dni).


30. Przez „ciągłość” karnetu rozumie się, że każdy kolejny karnet jest ważny od pierwszego dnia następującego po dacie końca ważności karnetu poprzedzającego, niezależnie od terminu płatności.


31. Karnety mogą być opłacone gotówką, kartą kredytową, przelewem.


32. Karnet jednorazowy umożliwia korzystanie z oferty Klubu w dniu zakupu podczas jednorazowego wejścia. Opuszczenie Klubu traktuje się, jak wykorzystanie karnetu i ponowne skorzystanie z oferty Klubu wymaga wykupienia nowego karnetu.


33. Wszystkie karnety z wyjątkiem karnetu rocznego ważne są przez 30 następujących po sobie dni.


34. Wszystkie rodzaje karnetów umożliwiają korzystanie z pełnej oferty Klubu przez okres, w jakim są ważne ( z zastrzeżeniem pkt. następnego).


35. Klub może wprowadzić dodatkowe opłaty na korzystanie z poszczególnych elementów oferty.


36. Kwota za niewykorzystane zajęcia lub niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi ani nie „przechodzi” na następne miesiące.


37. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe uniemożliwiające Klubowiczowi wykorzystanie opłaconych zajęć.


38. W przypadku złamania przez Klubowicza deklaracji zakupu karnetów przez co najmniej 3 kolejno po sobie następujące okresy i w związku z tym ze skorzystania z promocji cenowej, w przypadku chęci skorzystania z oferty Klubu ponownie, Klubowicz zobowiązany jest do zakupu karnetu w pełnej wysokości. Dopiero po tym może korzystać z promocji.


OFERTA


39. W Klubie wyodrębnione są następujące strefy, związane z ćwiczeniami:

 • strefa cardio
 • cross strefa
 • strefa siłowa 
 • strefa funkcjonalna
 • strefa fitness


40. W każdej ze stref prowadzone są zorganizowane zajęcia sportowe, zajęcia indywidualne z trenerami lub zajęcia indywidualne. Dostępność strefy do zajęć indywidualnych jest ograniczona do czasu, gdy nie odbywają się tam zorganizowane zajęcia sportowe.


41. W strefie fitness zajęcia odbywają się tylko w obecności instruktora.


42. Oferta zorganizowanych zajęć sportowych jest zmienna, dostosowana do zapotrzebowania i zmienna w czasie. Szczegółowy rozkład zajęć grupowych i ich terminy umieszczone są na stronie internetowej.


43. Korzystanie ze zorganizowanych zajęć sportowych odbywa się na zasadzie rezerwacji, a ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. 


44. W   przypadku   rezerwacji   zajęć   i   nieprzybycia   na   zajęcie   w   czasie   umożliwiającym właściwe przygotowanie do nich lub nieprzybycie na zajęcia z dowolnych powodów może być naliczona opłata a możliwość kolejnych rezerwacji ograniczona.


45. Odwołanie rezerwacji, aby było skuteczne, powinno nastąpić nie później, niż do godziny przed zajęciami. Odwołania można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo bądź na stronie internetowej w panelu klienta.


46. Klub zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć, Klub zapewnia zastępstwo a gdyby było to niemożliwe ma prawo odwołania zajęć informując o tym w dostępny mu sposób Klubowiczów zapisanych na nie.


SYSTEMY ZEWNĘTRZNE


47. W klubie honorowane są systemy zewnętrzne, których aktualna lista znajduje się na stronie www klubu oraz w jego recepcji.


48. Wejście   do   klubu   na   podstawie   identyfikatora   systemu   zewnętrznego   (np.   karty) upoważnia   do   korzystania   z   oferty   Klubu   analogicznie,   jak   posiadanie   karnetu jednorazowego.


49. Opuszczenie Klubu traktuje się, jak wykorzystanie karnetu i ponowne skorzystanie z oferty Klubu wymaga nowej aktywacji karty.


BEZPIECZEŃSTWO


50. Osobami decydującymi we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego wykorzystania oraz użytkowania urządzeń i wyposażenia Klubu są Instruktorzy.


51. Klubowicz powinien zapoznać się z oznaczeniami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.


52. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego dlatego Klubowicz powinien przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa skorzystać z   porady   lekarskiej   celem   stwierdzenia   braku   przeciwwskazań   do   prowadzenia zamierzonej przez niego aktywności fizycznej.


53. Osoby korzystające z oferty Klubu korzystają z niej na pełną, własną odpowiedzialność.


54. Klubowicz wykonujący ćwiczenia z Trenerem Personalnym lub biorący udział w zorganizowanych zajęciach sportowych ma obowiązek poinformować prowadzącego o swoich dolegliwościach.


55. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego może być wymagane badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń.


56. Kobiety w ciąży i do 3 (trzech) miesięcy po porodzie powinny powiadomić o tym prowadzącego zajęcia.


57. Zakaz korzystania z oferty Klubu dotyczy osób:

 • cierpiących na choroby zakaźne,
 • mających silne infekcje,
 • będących pod wpływem alkoholu, innych używek, środków odurzających lub dopingujących
   

58. Jednocześnie obowiązuje zakaz wnoszenia i handlu tymi środkami na całym terenie Klubu (również na zewnątrz).


59. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i zakaz używania papierosów elektronicznych.


60. Na terenie Klubu zabrania się handlu i akwizycji oraz samowolnego pozostawiania reklam i ulotek.


61. Zabrania się wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, pirotechnicznych oraz broni.


62. Bezwzględnie zabrania się prowadzenia działalności przez osoby niezwiązane z Klubem Strefa Ruchu polegające m. in. na przeprowadzaniu treningów personalnych na terenie Klubu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że taka działalność jest prowadzona, osoba podejrzana zostanie wyproszona z terenu Klubu bez możliwości ponownego wstępu.


63. Osoby przebywające w Klubie proszone są o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych. Wszystkich obowiązuje zakaz używania zwrotów uznanych za obraźliwe i wulgarne.


64. Osoby korzystające z pomieszczeń Klubu zobowiązane są do zachowania porządku, m.in.

 • odkładanie sprzętu na miejsce po zakończonych ćwiczeniach
 • podkładanie ręcznika na stanowiska do ćwiczeń ze względów higienicznych i zaleceń związanych z konserwacją sprzętu
 • po zakończeniu ćwiczeń przetarcie używanego sprzętu płynem dezynfekcyjnym dostępnym na Sali
 • w przypadku zauważenia usterki lub jakichkolwiek innych wątpliwości co do stanu technicznego urządzenia, z którego Klubowicz będzie korzystał, Klubowicz powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt personelowi Klubu.
   

65. Klubowicz powinien zadbać aby części ubrania lub obuwia nie dostały się do ruchomych części urządzenia. Długie włosy powinny być związane.


66. Podczas pracy bieżni, schodów, orbitreka (eliptyka) lub innego urządzenia zabrania się zeskakiwania bądź schodzenia przed jego całkowitym zatrzymaniem.


67. Samowolne przestawianie urządzeń treningowych jest zabronione.


68. Ćwiczący odpowiada za szkody materialne spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu lub wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego.

 

69. Korzystanie z sauny dostępne jest dla osób pełnoletnich.


70. Do wszystkich pomieszczeń Klubu mają prawo wstępu Pracownicy Klubu niezależnie od obecności w nich Klubowiczów.


71. Klubowicz wyraża zgodę na zrobienie i przechowywanie wizerunku tj zdjęcia do celów weryfikacji tożsamości


72. Osoby, które nie stosują się do regulaminu, instrukcji dotyczących obsługi urządzeń, naruszające porządek, zachowujące się agresywnie, mogą zostać wyproszone z obiektu.


73. Oprócz niniejszego regulaminu w Klubie mogą również obowiązywać regulaminy i instrukcje dotyczące użytkowania poszczególnych stref, poszczególnych urządzeń.


74. Wykupienie karnetu lub korzystanie z usług Klubu na podstawie systemów zewnętrznych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Klubu Strefa Ruchu w Tarnowskich Górach.


75. Regulamin dostępny jest w Klubie i na stronie internetowej strefaruchu.com.pl


76. W sprawach nieobjętych Regulaminem Klubu Strefa Ruchu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego


77. W sprawach spornych i wątpliwych decyduje Zarząd. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


78. W bazie danych Strefy Ruchu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia i wizerunek.


79. Administratorem danych osobowych jest Strefa Ruchu Sp. z o. o. przy ul. Fińskiej 22 w Tarnowskich Górach.


80. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w celach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Klubu, księgowo - podatkowych oraz w celu marketingu produktów i usług własnych Klubu oraz podmiotów współpracujących.


81. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usługi.


82. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od dnia zakończenia korzystania z usług.


83. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,


84. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.